X
Check in

Check Out

Rooms
Promo code

ฟิตรูม

ฟิตรูม

ฟิตรูม

ฟิต รูม (72 ตารางเมตร)

ศูนย์ออกกำลังกายตั้งอยู่ชั้นล่างถัดจาก Kids’ World เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องออกกำลังกายที่ทันสมัย รวมถึงอุปกรณ์ยกน้ำหนัก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

E – Mail: [email protected]

Tel : + 66 (0) 7664 3300

Book Now Why Book Direct